Tabell 7.4
Døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge, for voksne og totalt. Plasser per 10 000 innbyggere i målgruppen. Døgnplasser fordelt etter pasientenes bosted. Regioner og helseforetaksom¬råder. 2008

Helseregion og helseforetaksområde (etter pasientens bosted)

PHBU

PHV-V

Totalt

Plasser per 10 000 innb.
0-17år

Prosent av lands-gjennom-snittet

Plasser per
10 000 innb. 18 år og eldre

Prosent av lands-gjennom-snittet

Plasser per
10 000 innb. tot.

Prosent av lands-gjennom-snittet

Østfold

5,2

177

11,9

97

10,4

102

Akershus

 

 

10,2

83

 

 

Akershus (ekskl. Stovner/ Grorud)

5,6

191

9,6

78

8,6

85

Asker og Bærum

4,0

137

13,8

112

11,3

112

Ullevål

 

 

16,5

134

 

 

Aker

 

 

11,6

94

 

 

Lovisenberg

 

 

16,8

136

 

 

Diakonhjemmet

 

 

16,0

130

 

 

Oslo og Follo (inkl. Stovner/ Grorud)

3,0

103

14,9

121

12,4

122

Innlandet

3,3

111

11,8

96

10,0

99

Buskerud

0,8

29

9,0

73

7,1

70

Ringerike

0,8

27

10,2

83

8,2

81

Blefjell

1,7

57

11,4

93

9,3

92

Vestfold

1,9

66

9,7

79

8,0

78

Telemark

3,1

105

12,3

100

10,3

101

Sørlandet

0,9

31

11,7

95

9,1

90

Helseregion Sør-Øst

3,1

105

12,2

99

10,2

100

Stavanger

2,3

78

14,0

113

11,0

108

Fonna

3,5

119

12,6

102

10,4

102

Bergen

2,0

67

12,8

104

10,2

101

Førde

3,5

121

12,5

102

10,3

102

Helseregion Vest

2,5

85

13,1

106

10,5

103

Sunnmøre

1,9

64

11,3

91

9,0

89

Nordmøre og Romsdal

1,9

65

10,8

88

8,8

87

St. Olavs hospital

3,0

101

11,7

95

9,7

96

Nord-Trøndelag

3,0

102

10,3

84

8,6

84

Helseregion Midt-Norge

2,6

88

11,2

91

9,2

90

Helgeland

6,1

208

11,4

92

10,2

100

Nordland

5,4

186

14,3

116

12,2

120

Univ.sykeh i Nord-Norge

1,9

65

11,2

91

9,1

89

Finnmark

2,7

91

17,7

143

14,1

139

Helseregion Nord

3,7

126

13,1

106

11,0

108

Totalt

2,9

100

12,3

100

10,2

100

Datakilde: SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PV1 og PV7 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 14. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |