Tabell 7.2
Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og totalt. Helseforetak. Absolutte tall 2007 og 2008 og prosentvis endring fra 2007 til 2008

HF/ RHF

Døgnplasser PHBU

Døgnplasser PHV-V

Døgnplasser totalt

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

Sykehuset Østfold

22

27

22,7

225

235

4,4

247

262

6,1

Akershus universitetssykehus

24

22

-8,3

215

215

0,0

239

237

-0,8

Sykehuset Asker og Bærum

18

18

0,0

159

159

0,0

177

177

0,0

Aker universitetssykehus

0

0

0,0

123

132

7,3

123

132

7,3

Ullevål universitetssykehus

32

28

-12,5

355

291

-18,0

387

319

-17,6

Sykehuset Innlandet

25

25

0,0

369

342

-7,3

394

367

-6,9

Sykehuset Buskerud

5

5

0,0

132

129

-2,3

137

134

-2,2

Ringerike sykehus

0

0

0,0

32

30

-6,3

32

30

-6,3

Blefjell sykehus

0

0

0,0

49

48

-2,0

49

48

-2,0

Psykiatrien i Vestfold

14

10

-28,6

171

161

-5,8

185

171

-7,6

Sykehuset i Telemark

10

10

0,0

139

127

-8,6

149

137

-8,1

Sørlandet sykehus

12

6

-50,0

256

235

-8,2

268

241

-10,1

Direkte under Helse Sør-Øst

32

32

0,0

486

478

-1,6

518

510

-1,5

Helse Sør-Øst 1)

194

183

-5,7

2 711

2 582

-4,8

2 905

2 765

-4,8

Helse Stavanger

19

19

0,0

282

283

0,4

301

302

0,3

Helse Fonna 2)

14

14

0,0

166

155

-6,6

203

169

-16,7

Helse Bergen

19

19

0,0

321

296

-7,8

340

315

-7,4

Helse Førde

9

9

0,0

99

99

0,0

108

108

0,0

Direkte under Helse Vest

0

0

0,0

123

123

0,0

123

123

0,0

Helse Vest

61

61

0,0

991

956

-3,5

1 075

1 017

-5,4

Helse Sunnmøre

8

8

0,0

103

107

3,9

111

115

3,6

Helse Nordmøre og Romsdal

2

2

0,0

108

93

-13,9

110

95

-13,6

St. Olavs hospital

21

21

0,0

256

249

-2,7

277

270

-2,5

Helse Nord-Trøndelag

9

9

0,0

127

125

-1,6

136

134

-1,5

Helse Midt-Norge

40

40

0,0

594

574

-3,4

634

614

-3,2

Helgelandssykehuset

7

7

0,0

23

23

0,0

30

30

0,0

Nordlandssykehuset

22

22

0,0

168

166

-1,2

190

188

-1,1

Univ.sykehuset i Nord-Norge

10

10

0,0

172

161

-6,4

182

171

-6,0

Helse Finnmark

0

0

0,0

59

59

0,0

59

59

0,0

Direkte under Helse Nord

0

0

0,0

28

36

28,6

28

36

28,6

Helse Nord

39

39

0,0

450

445

-1,1

489

484

-1,0

Totalt 3)

334

323

-3,3

4 746

4 557

-4,0

5 103

4 880

-4,4

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).

1) Nedgang i døgnplasser i PHBU i Helse Sør-Øst skyldes omlegging av døgnplasser til dagplasser (Ungdomsavdelingen for psykisk helse, Ullevål Universitetssykehus), avvikling av post (Sørlandet sykehus, Barne- og ungdomspsyk avd. Kristiansand), omorganisering (Lillestrømklinikken), omgjøring av døgntilbud til ambulant/arenafleksibelt tilbud (Psykiatrien i Vestfold, BUP-avdeling).

2) Antall døgnplasser i PHV-V for Valen sjukehus, Helse Fonna er korrigert for 2007.

3) Nedgang i døgnplasser i PHV-V skyldes nedleggelser av enheter/poster, omlegging fra døgn- til dagtilbud, omorganiseringer og overflytting av enhet til rus-sektoren.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 14. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |