Tabell 7.1
Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og totalt. Regionale helseforetak. Absolutte tall 2007 og 2008 og prosentvis endring fra 2007 til 2008

RHF

Døgnplasser PHBU

Døgnplasser PHV-V

Døgnplasser totalt

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

Helse Sør-Øst 1)

194

183

-5,7

2 711

2 582

-4,8

2 905

2 765

-4,8

Helse Vest 2)

61

61

0,0

991

956

-3,5

1 075

1 017

-5,4

Helse Midt-Norge

40

40

0,0

594

574

-3,4

634

614

-3,2

Helse Nord

39

39

0,0

450

445

-1,1

489

484

-1,0

Totalt 3)

334

323

-3,3

4 746

4 557

-4,0

5 103

4 880

-4,4

 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).

1) Nedgang i døgnplasser i PHBU i Helse Sør-Øst skyldes omlegging av døgnplasser til dagplasser (Ungdomsavdelingen for psykisk helse, Ullevål Universitetssykehus), avvikling av post (Sørlandet sykehus, Barne- og ungdomspsyk avd. Kristiansand), omorganisering (Lillestrømklinikken), omgjøring av døgntilbud til ambulant/arenafleksibelt tilbud (Psykiatrien i Vestfold, BUP-avdeling).

2) Antall døgnplasser i PHV-V for Valen sjukehus, Helse Fonna er korrigert for 2007.

3) Nedgang i døgnplasser i PHV-V skyldes nedleggelser av enheter/poster, omlegging fra døgn- til dagtilbud, omorganiseringer og overflytting av enhet til russektoren. 

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |