Tabell 2.9
Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Helse Midt-Norge, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2003-2008. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

6 328

6 935

7 323

7 853

8 330

9 122

 - prosentvis endring fra året før

13,9

9,6

5,6

7,2

6,1

9,5

  a: Nye oppgaver somatikk

65

102

93

319

374

445

  Kost. som. spes.htj. ekskl. nye oppgaver

6 264

6 833

7 230

7 534

7 956

8 678

 - prosentvis endring fra året før

12,8

9,1

5,8

4,2

5,6

9,1

B: Kostnader psykisk helsevern

1 381

1 427

1 534

1 697

1 805

1 947

 - prosentvis endring fra året før

11,2

3,3

7,5

10,6

6,4

7,9

B1: Kostnader PHV-V

1 163

1 201

1 283

1 406

1 505

1 615

 - prosentvis endring fra året før

9,5

3,3

6,8

9,6

7,0

7,3

B2: Kostnader PHBU

218

225

251

291

300

333

 - prosentvis endring fra året før

20,9

3,5

11,2

16,0

3,1

11,0

C: Kostnader rusbehandling

 

161

181

202

219

250

 - prosentvis endring fra året før

 

 

12,8

11,3

8,7

14,0

D: Kostnader ambulanse

379

381

406

441

462

553

 - prosentvis endring fra året før

33,2

0,8

6,5

8,6

4,8

19,5

E: Kostnader pasienttransport 1)

 

168

231

309

303

314

 - prosentvis endring fra året før

 

 

37,2

34,0

-2,0

3,6

F: Kostnader annet 2)

204

192

180

177

194

161

 - prosentvis endring fra året før

23,7

-5,9

-6,2

-1,8

9,5

-16,8

G: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3),4)

8 292

9 264

9 855

10 679

11 314

12 348

- prosentvis endring fra året før

14,4

11,7

6,4

8,4

5,9

9,1

H: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3),4)

65

102

93

319

374

445

- prosentvis endring fra året før

 

57,6

-9,5

244,6

17,4

18,7

I: Kostnader spes.helsetj. eks. nye oppgaver 3)

8 227

9 162

9 763

10 360

10 940

11 903

 - prosentvis endring fra året før

13,5

11,4

6,6

6,1

5,6

8,8

J: Kost. ekskl. nye oppg. rusbeh. og pas.trans.3)

8 227

8 833

9 351

9 849

10 417

11 339

 - prosentvis endring fra året før

13,5

7,4

5,9

5,3

5,8

8,9

K: Avskrivninger mv.

 

 

      611

      848

      814

      785

- prosentvis endring fra året før

 

 

 

38,6

-4,0

-3,5

L: Totalt inkl. avskrivninger mv. 3)

 

 

 10 466

 11 527

 12 128

 13 133

- prosentvis endring fra året før

 

 

 

10,1

5,2

8,3

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (2 Mb)

1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene

2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF

3) G=A+B+C+D+E+F, I=G-H, J=I-C-E, L=G+K

4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel avsnitt 2.6.3, utenom rusbehandling og pasienttransport

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |