Tabell 2.8
Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Helse Vest, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2003-2008. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

8 100

8 521

8 897

9 763

10 620

11 457

 - prosentvis endring fra året før

10,7

5,2

4,4

9,7

8,8

7,9

  a: Nye oppgaver somatikk

69

80

91

335

435

518

  Kost. som. spes.htj. ekskl. nye oppgaver

8 031

8 441

8 806

9 428

10 185

10 939

 - prosentvis endring fra året før

9,7

5,1

4,3

7,1

8,0

7,4

B: Kostnader psykisk helsevern

2 129

2 282

2 485

2 629

2 912

3 126

 - prosentvis endring fra året før

7,8

7,2

8,9

5,8

10,7

7,4

B1: Kostnader PHV-V

1 825

1 931

2 080

2 186

2 438

2 607

 - prosentvis endring fra året før

6,1

5,8

7,7

5,1

11,6

6,9

B2: Kostnader PHBU

304

351

406

444

474

519

 - prosentvis endring fra året før

19,5

15,6

15,6

9,4

6,7

9,6

C: Kostnader rusbehandling

 

283

341

400

410

486

 - prosentvis endring fra året før

 

 

20,8

17,2

2,5

18,5

D: Kostnader ambulanse

340

399

438

478

495

505

 - prosentvis endring fra året før

-16,0

17,2

9,8

9,0

3,5

2,2

E: Kostnader pasienttransport 1)

 

113

236

286

304

344

 - prosentvis endring fra året før

 

 

108,6

21,3

6,3

13,4

F: Kostnader annet 2)

150

156

145

149

176

199

 - prosentvis endring fra året før

7,3

4,2

-6,9

2,6

18,2

13,5

G: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3),4)

10 719

11 753

12 542

13 704

14 916

16 118

- prosentvis endring fra året før

8,9

9,6

6,7

9,3

8,8

8,1

H: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3),4)

69

80

91

335

435

518

- prosentvis endring fra året før

 

15,3

13,6

269,6

29,9

19,2

I: Kostnader spes.helsetj., eks. nye oppgaver 3)

10 650

11 674

12 452

13 370

14 481

15 600

 - prosentvis endring fra året før

8,2

9,6

6,7

7,4

8,3

7,7

J: Kost. ekskl. nye oppg. rusbeh. og pas.trans.3)

10 650

11 278

11 875

12 684

13 767

14 769

 - prosentvis endring fra året før

8,2

5,9

5,3

6,8

8,5

7,3

K: Avskrivninger mv.

 

 

  1 009

  1 018

  1 012

  1 057

- prosentvis endring fra året før

 

 

 

0,8

-0,6

4,4

L: Totalt inkl. avskrivninger mv. 3)

 

 

13 552

14 722

15 928

17 175

- prosentvis endring fra året før

 

 

 

8,6

8,2

7,8

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (2 Mb)

1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene

2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF

3) G=A+B+C+D+E+F, I=G-H, J=I-C-E, L=G+K

4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel avsnitt 2.6.3 i "SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008", utenom rusbehandling og pasienttransport

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |