Tabell 2.7
Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder Helse Sør-Øst, (sum Helse Øst og Helse Sør t.o.m. 2006) korrigert for gjestepasientoppgjør 2003-2008. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

24 647

25 725

27 200

29 448

32 791

35 078

 - prosentvis endring fra året før

10,9

4,4

5,7

8,3

11,4

7,0

  a: Nye oppgaver somatikk

262

446

559

1 626

1 951

2 329

  Kost. som. spes.htj, ekskl. nye oppgaver

24 386

25 279

26 641

27 823

30 840

32 749

 - prosentvis endring fra året før

9,7

3,7

5,4

4,4

10,8

6,2

B: Kostnader psykisk helsevern

6 060

6 360

6 916

7 327

8 410

9 104

 - prosentvis endring fra året før

5,7

4,9

8,7

5,9

14,8

8,3

B1: Kostnader PHV-V

5 111

5 350

5 816

6 096

7 012

7 553

 - prosentvis endring fra året før

4,7

4,7

8,7

4,8

15,0

7,7

  b: Nye oppgaver PHV-V 5)

0

0

0

0

91

96

  Kostnader PHV-V, ekskl. nye oppgaver

5 111

5 350

5 816

6 096

6 921

7 457

 - prosentvis endring fra året før

4,7

4,7

8,7

4,8

13,5

7,7

B2: Kostnader PHBU

949

1 010

1 100

1 231

1 398

1 551

 - prosentvis endring fra året før

11,8

6,4

8,9

11,9

13,5

11,0

C: Kostnader rusbehandling

 

1 154

1 227

1 342

1 469

1 645

 - prosentvis endring fra året før

 

 

6,3

9,4

9,4

12,0

D: Kostnader ambulanse

830

907

940

1 087

1 153

1 261

 - prosentvis endring fra året før

25,0

9,3

3,6

15,7

6,1

9,3

E: Kostnader pasienttransport 1)

 

299

452

697

747

781

 - prosentvis endring fra året før

 

 

51,1

54,2

7,3

4,5

F: Kostnader annet 2)

488

595

602

596

658

720

 - prosentvis endring fra året før

-13,5

22,0

1,2

-1,1

10,4

9,4

G: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3),4)

32 025

35 040

37 336

40 497

45 228

48 589

- prosentvis endring fra året før

9,7

9,4

6,6

8,5

11,7

7,4

H: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3),4)

262

446

559

1 626

2 042

2 425

- prosentvis endring fra året før

 

70,3

25,3

190,9

25,6

18,7

I: Kostnader spes.helsetj. eks. nye oppgaver 3)

31 763

34 594

36 777

38 872

43 186

46 165

 - prosentvis endring fra året før

8,8

8,9

6,3

5,7

11,1

6,9

J: Kost. Ekskl. nye oppg. Rusbeh. og pas.trans.3)

31 763

33 141

35 099

36 833

40 970

43 739

 - prosentvis endring fra året før

8,8

4,3

5,9

4,9

11,2

6,8

K: Avskrivninger mv.

 

 

   3 372

   3 455

  3 564

  3 513

- prosentvis endring fra året før

 

 

 

2,5

3,2

-1,4

L: Totalt inkl avskrivninger mv. 3)

 

 

 40 708

 43 952

 48 792

 52 103

- prosentvis endring fra året før

 

 

 

8,0

11,0

6,8

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (2 Mb)

1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene

2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF

3) G=A+B+C+D+E+F, I=G-H, J=I-C-E, L=G+K

4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel avsnitt 2.6.3, utenom rusbehandling og pasienttransport

5) Helse Sør-Øst overtok fra 1.1.2007 ansvaret som avtalepart for Modum Bad. Dette overvurderer personellveksten i Helse Sør-Øst som uttrykk for tilbudsøkning. I analyser av utvikling i kostnader etter 2006 holdes derfor Modum Bad utenfor i tallene for Helse Sør-Øst

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |