Tabell 2.6
Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Nasjonalt nivå 2003-2008. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

44 071

46 786

49 139

53 364

58 375

62 632

 - prosentvis endring fra året før

10,7

6,2

5,0

8,6

9,4

7,3

  a: Nye oppgaver somatikk

446

703

822

2 558

3 116

3 691

  Kost. som. spes.htj. ekskl. nye oppgaver

43 625

46 083

48 317

50 807

55 259

58 941

 - prosentvis endring fra året før

9,6

5,6

4,8

5,2

8,8

6,7

B: Kostnader psykisk helsevern

10 961

11 439

12 409

13 239

14 745

15 932

 - prosentvis endring fra året før

7,7

4,4

8,5

6,7

11,4

8,0

B1: Kostnader PHV-V

9 294

9 609

10 395

11 001

12 251

13 197

 - prosentvis endring fra året før

6,7

3,4

8,2

5,8

11,4

7,7

B2: Kostnader PHBU

1 667

1 830

2 015

2 238

2 495

2 735

 - prosentvis endring fra året før

14,2

9,8

10,1

11,1

11,5

9,6

C: Kostnader rusbehandling

 

1 723

1 894

2 120

2 303

2 644

 - prosentvis endring fra året før

 

 

9,9

11,9

8,6

14,8

D: Kostnader ambulanse

2 027

2 294

2 390

2 676

2 900

3 200

 - prosentvis endring fra året før

12,4

13,2

4,2

12,0

8,4

10,3

E: Kostnader pasienttransport 1)

 

892

1 364

1 895

1 933

2 054

 - prosentvis endring fra året før

 

 

52,9

38,9

2,0

6,2

F: Kostnader annet 2)

1 016

1 128

1 127

1 145

1 216

1 220

 - prosentvis endring fra året før

-4,8

21,9

-0,2

3,6

12,5

0,2

G: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3),4)

58 076

64 261

68 323

74 440

81 473

87 682

- prosentvis endring fra året før

9,9

10,7

6,3

9,0

9,4

7,6

H: Nye oppgaver og finansieringsansvar

3),4)

446

703

822

2 558

3 116

3 691

- prosentvis endring fra året før

 

57,4

17,0

211,0

21,9

18,4

I: Kostnader spes.helsetj., eks. nye oppgaver 3)

57 629

63 559

67 501

71 882

78 356

83 991

 - prosentvis endring fra året før

9,1

10,3

6,2

6,5

9,0

7,2

J: Kost. ekskl nye oppg. Rusbeh. og pas.trans.3)

57 629

60 943

64 243

67 867

74 120

79 293

 - prosentvis endring fra året før

9,1

5,8

5,4

5,6

9,2

7,0

K: Avskrivninger mv.

 

 

   5 625

   6 076

   6 090

   6 087

- prosentvis endring fra året før

 

 

 

8,0

0,2

0,0

L: Totalt inkl avskrivninger mv. 3)

 

 

73 949

 80 515

 87 563

 93 769

- prosentvis endring fra året før

 

 

 

8,9

8,8

7,1

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (2 Mb)

1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene

2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF

3) G=A+B+C+D+E+F, I=G-H, J=I-C-E, L=G+K

4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel avsnitt 2.6.3, utenom rusbehandling og pasienttransport

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |