Tabell 2.10
Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Helse Nord, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2003-2008. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

5 141

5 628

5 787

6 393

6 597

7 083

 - prosentvis endring fra året før

11,2

9,5

2,8

10,5

3,2

7,4

  a: Nye oppgaver somatikk

51

75

80

278

356

399

  Kost. som. spes.htj. Ekskl. nye oppgaver

5 090

5 553

5 707

6 115

6 240

6 684

 - prosentvis endring fra året før

10,1

9,1

2,8

7,2

2,1

7,1

B: Kostnader psykisk helsevern

1 189

1 241

1 353

1 460

1 619

1 717

 - prosentvis endring fra året før

16,7

4,4

9,0

7,9

10,9

6,1

B1: Kostnader PHV-V

991

1 007

1 093

1 181

1 292

1 384

 - prosentvis endring fra året før

17,0

1,6

8,6

8,0

9,4

7,1

B2: Kostnader PHBU

197

234

260

278

327

333

 - prosentvis endring fra året før

15,3

18,6

10,8

7,2

17,4

2,0

C: Kostnader rusbehandling

 

160

166

192

221

267

 - prosentvis endring fra året før

 

 

3,7

15,1

15,2

21,2

D: Kostnader ambulanse

478

574

606

670

790

881

 - prosentvis endring fra året før

6,3

19,9

5,7

10,5

17,9

11,5

E: Kostnader pasienttransport 1)

 

312

446

604

579

614

 - prosentvis endring fra året før

 

 

42,9

35,3

-4,1

6,1

F: Kostnader annet 2)

175

184

199

223

188

139

 - prosentvis endring fra året før

-13,6

5,4

8,2

12,3

-15,9

-26,0

G: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3),4)

6 983

8 099

8 558

9 542

9 993

10 702

- prosentvis endring fra året før

11,0

16,0

5,7

11,5

4,7

7,1

H: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3),4)

51

75

80

278

356

399

- prosentvis endring fra året før

 

47,7

7,5

246,5

28,0

12,1

I: Kostnader spes.helsetj. eks. nye oppgaver 3)

6 932

8 025

8 478

9 264

9 637

10 303

 - prosentvis endring fra året før

10,2

15,8

5,6

9,3

4,0

6,9

J: Kost. ekskl. nye oppg. rusbeh. og pas.transport 3)

6 932

7 552

7 865

8 468

8 837

9 421

 - prosentvis endring fra året før

10,2

8,9

4,1

7,7

4,4

6,6

K: Avskrivninger mv.

 

 

      632

      755

      701

      732

- prosentvis endring fra året før

 

 

 

19,4

-7,3

4,4

L: Totalt inkl. avskrivninger mv. 3)

 

 

   9 191

 10 298

 10 694

 11 434

- prosentvis endring fra året før

 

 

 

12,0

3,8

6,9

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (2 Mb)

1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene

2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF

3) G=A+B+C+D+E+F, I=G-H, J=I-C-E, L=G+K

4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel avsnitt 2.6.3, utenom rusbehandling og pasienttransport

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |