Tabell 13.5

Helseregion

2007
(justert for
prisvekst)

Avvik fra gjennomsnittet
i prosent

2008

Avvik fra gjennomsnittet i prosent

Prosentvis
reell
endring1
2007-2008

Helse Sør-Øst

13 135

101,1

13 123

100,4

-0,1

Helse Vest

11 414

87,9

11 495

87,9

0,7

Helse Midt-Norge

13 323

102,5

13 694

104,7

2,8

Helse Nord

15 062

115,9

15 286

116,9

1,5

Gjennomsnitt

12 992

100,0

13 073

100,0

0,6

 

Datakilde: SSB og SINTEF

1) Ved beregning av reell endring er kostnader deflatert med 5,5 prosent, se avsnitt 2.6.2 for nærmere diskusjon av deflator.

For definisjoner, se vedlegg SV3 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb) 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |