Tabell 13.4
Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. Millioner kroner i reelle priser og prosentvise endringer. Regionale helseforetak. 2007 og 2008

RHF

2007

(justert for
prisvekst)

2008

Prosentvis
nominell
endring
 2007-2008

Prosentvis
reell
endring 1)
2007-2008

Helse Sør-Øst

34 595

35 078

7,0

1,4

Helse Vest

11 204

11 457

7,9

2,3

Helse Midt-Norge

8 788

9 122

9,5

3,8

Helse Nord

6 959

7 083

7,4

1,8

Totalt

61 547

62 741

7,5

1,9

 

Datakilde: SSB og SINTEF

1) Ved beregning av reell endring er kostnader deflatert med 5,5 prosent, se avsnitt 2.6.2 for nærmere diskusjon av deflator.

For definisjoner, se vedlegg SV3 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).

Totale driftskostnader summert over regionale helseforetak samsvarer ikke nøyaktig med totale driftskostnader presentert i tabeller for nasjonale tall. Dette skyldes i hovedsak uklarhet rundt gjestepasientoppgjøret.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |