Tabell 13.2
Totale driftskostnader til, og finansiering av, somatisk spesialisthelsetjeneste. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter. Millioner kroner reelle priser. Prosentandeler og prosentvis endring av finansieringskomponenter. 2007 og 2008

 

 

2007

2008

Prosentvis
nominell endring
2007-2008

Prosentvis
reell
endring 1)
2007-2008

(justert for
prisvekst)

Mill. kr.

Prosent-
andel

Mill. kr.

Prosent-
andel

Totale driftskostnader

61 586

100

62 632

100

7,3

1,7

 

 

 

 

 

 

 

A. Øremerkede aktivitetstilskudd

 

 

 

 

 

 

Innsatsstyrt finansiering

15 607

25,3

16 820

26,9

13,7

7,8

Polikliniske refusjoner utenfor ISF

3 088

5,0

1 536

2,5

-47,5

-50,3

B. Tilskudd til forskning og
nasjonale kompetansesentra

802

1,3

783

1,3

3,0

-2,4

C. Pasientbetaling

940

1,5

1 040

1,7

17,5

11,4

D. Andre refusjoner/tilskudd,
salgsinntekter mv.

2 106

3,4

2 558

4,1

28,1

21,5

E. Driftskostnader finansiert av RHF 2)

39 049

63,4

39 896

63,7

7,8

2,2

 

Datakilde: SSB og SINTEF

1) Ved beregning av reell endring er kostnader deflatert med 5,5 prosent, se avsnitt 2.6.2 i kapittel 2 for nærmere diskusjon av deflator.

2) Kostnader finansiert av RHF er residualbestemt, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskomponentene angitt under A, B, C, og D. Det vil si at E = Totale driftskostnader – (A + B + C + D).

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |