Tabell 8.7
Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Etter pasientenes bostedsregion og HF-område. Psykisk helsevern for voksne. 2008

Bostedsregion/
HF-område

Døgnopphold

Utskrivninger

Døgn

Konsultasjoner

Per
10 000 innb. 18 år og eldre

Pst. av landsgj.-snittet

Per
10 000 innb. 18 år og eldre

Pst. av landsgj.-snittet

Per
10 000 innb. 18 år og eldre

Pst. av landsgj.-snittet

Per
10 000 innb. 18 år og eldre

Pst. av landsgj.-snittet

Østfold

135

94

126

95

3 056

82

1 539

52

Akershus

108

76

100

75

3 001

80

2 949

99

Asker og Bærum

110

77

97

73

4 647

124

2 784

94

Ullevål

128

89

114

85

5 165

138

2 516

85

Aker

117

82

107

80

3 632

97

3 262

110

Lovisenberg

187

131

173

130

5 305

142

4 367

147

Diakonhjemmet

122

85

108

81

4 967

133

3 413

115

Innlandet

122

85

112

84

3 715

99

2 722

92

Buskerud

118

83

112

84

2 768

74

2 688

90

Ringerike

120

84

112

84

2 936

78

3 704

125

Blefjell

142

99

134

101

3 487

93

3 130

105

Vestfold

124

87

117

88

2 724

73

3 707

125

Telemark

143

100

131

99

4 496

120

5 749

193

Sørlandet

191

134

183

138

3 314

89

2 966

100

Helseregion Sør-Øst

133

93

123

92

3 704

99

3 055

103

Stavanger

162

113

151

113

4 010

107

3 798

128

Fonna

155

109

147

110

3 654

98

2 678

90

Bergen

145

102

134

100

4 478

120

1 842

62

Førde

128

90

118

88

3 601

96

2 518

85

Helseregion Vest

151

105

140

105

4 097

109

2 675

90

Sunnmøre

151

105

143

108

3 168

85

2 407

81

Nordmøre og Romsdal

137

96

130

97

3 441

92

3 886

131

St. Olavs Hospital

153

107

142

107

3 804

102

3 101

104

Nord-Trøndelag

129

90

124

93

2 516

67

3 033

102

Helseregion Midt-Norge

145

101

137

103

3 362

90

3 094

104

Helgeland

115

81

108

81

3 220

86

3 454

116

Nordland

163

114

153

115

4 199

112

2 510

84

Univ.sykeh. Nord-Norge

195

136

185

139

3 268

87

3 108

105

Finnmark

257

180

246

184

4 865

130

2 847

96

Helseregion Nord

183

128

172

129

3 765

101

2 954

99

Totalt

143

100

133

100

3 742

100

2 973

100

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: Vedlegg PV3 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |