Tabell 8.4
Polikliniske tiltak i det psykiske helsevernet for barn og unge, antall og per 10 00 innbyggere (i prosent av befolkningen) under 18 år. Etter pasientens bostedsregion. 2008 og prosentendring fra 2007. Foreløpige tall

Bostedsregion

Polikliniske tiltak

Antall direkte tiltak 2008 1)

Antall indirekte tiltak 2008 1)

Totalt antall tiltak 2008 1)

Pst. endring totale tiltak
2007-08

Totale tiltak per 10 000 innb. 2008

Pst. av lands-
gj.snittet

Helseregion Sør-Øst

360 993

131 095

492 088

17,2

8 230

111

Helseregion Vest

105 783

24 161

129 944

4,5

5 322

72

Helseregion Midt-Norge

67 894

18 284

86 178

6,2

5 581

75

Helseregion Nord

69 106

39 184

108 290

18,8

10 127

137

Totalt 2)

604 059

212 901

816 960

13,9

7 403

100

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: Vedlegg PV2 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) I 2008 er pasientdata for barn og unge fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag).

2) I totaltall inngår 450 polikliniske tiltak hvor det mangler opplysninger om bostedsregion.

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}


Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |