Tabell 8.1
Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge, etter bostedsregion og omsorgsnivå. 2008 og prosentendring fra 2007. Foreløpige tall

Bostedsregion

Polikliniske pasienter

Totalt antall pasienter

2008

Pst. endr.
2007-08

2008

Pst. endr.
2007-08

Helseregion Sør-Øst  1)

29 388

8,6

30 019

8,3

Helseregion Vest

8 960

7,1

9 143

7,0

Helseregion Midt-Norge 2), 3)

6 377

3,4

6 532

3,4

Helseregion Nord 3)

7 262

8,8

7 345

7,9

Totalt4

52 038

7,7

53 111

7,3

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: Vedlegg PV2 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Ungdomspsykiatrisk seksjon Veum, ved Sykehuset Østfold HF og Østbytunet behandlingssenter har ikke rapportert data til NPR for 2008. Vi benytter derfor 2007-tall som estimat for disse institusjonene.

2) Ungdomspsykiatrisk enhet Ålesund ved Sunnmøre HF har ikke rapportert data til NPR for 2008. Vi benytter derfor 2007-tall som estimat for denne institusjon.

3) Pasienter med bostedskommune Bindal tilhører Nord-Trøndelag HF-område, men tilfaller helseregion Nord på regionnivå. I tabell 8.1 og 8.2 er imidlertid disse pasientene, som utgjør seks polikliniske pasienter i 2008, rapportert under Helseregion Midt-Norge for å oppnå sammenlignbarhet for 2007 og 2008. Det påvirker ikke pasientratene i tabell 8.2 om pasientene fra Bindal er rapportert under helseregion Midt-Norge eller Nord.

4) I totaltall inngår 72 pasienter som mangler opplysninger om bostedsregion.

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}


Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |