Relativ fordeling mellom de ulike personellkategoriene i psykisk helsevern for barn og unge. Regionale helseforetak 2007 og landet samlet 2006 og 2007

RHF

Psyki-atere

Andre leger

Psyko-loger

Sosi-nomer

Annet helsepersonell m/høysk.utd.

Annet helse-personell

Annet personell

Totalt

Helse Sør-Øst RHF

3,7

3,5

20,3

8,3

37,4

3,0

23,7

100

Helse Vest RHF

4,0

6,4

26,8

7,4

40,5

2,2

12,7

100

Helse Midt-Norge RHF

4,5

6,1

19,6

10,9

41,1

0,6

17,0

100

Helse Nord RHF

5,4

2,8

18,4

14,5

40,9

2,9

15,2

100

Totalt 2007

4,1

4,3

21,1

9,3

38,9

2,5

19,8

100

Totalt 2006

3,9

4,4

20,9

9,7

40,6

2,8

17,6

100

Datakilde: Ssb
Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb).

 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |