Personell psykisk helsevern

Samlet sett økte antall årsverk i det psykiske helsevernet med 1,7 prosent fra 2006 til 2007. Ved utgangen av 2007 var det 3 682 årsverk tilknyttet tjenester for barn og unge og 16 705 årsverk tilknyttet tjenester for voksne. Personelldekning, målt som årsverk per 10 000 innbyggere, varierer fortsatt mellom helseregionene, men spesielt mellom helseforetaksområdene. Med få unntak var det de samme helseforetaksområdene som hadde personelldekning på eller over landsgjennomsnittet i 2007 som i 2006. I helseforetaksområdene med høyest dekning i 2007 var personelldekning per 10 000 innbyggere mer enn det dobbelte av dekningsgraden i helseforetaksområdene med lavest dekning. Det var flere psykiatere og psykologer per 10 000 innbyggere i 2007 enn i 2007, men dekningsgraden for private avtalespesialister var uendret.


Det gjøres oppmerksom på at Sykehuset Innlandet og Sandnes DPS ikke har levert komplette personelldata for 2007 og at personelltall for 2006 derfor er benyttet som estimat for antall årsverk og fordeling mellom personellkategorier i det psykiske helsevernet for voksne ved disse enhetene. For definisjoner og omtale av datagrunnlag for øvrig, samt grunnlagsdata henvises det til ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb).

Tabeller


 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |