Sektorrapport rusbehandling 2007

Russektoren utgjør en betydelig andel av spesialisthelsetjenesten
En betydelig del av ressursene i den norske spesialisthelsetjenesten går nå til rusbehandling. Rusbehandling utgjør nær 30 prosent av døgnbehandlingen og nesten 20 prosent av all refusjonsberettiget poliklinisk behandling når rus og psykisk helsevern for voksne ses under ett. Rusbehandling legger imidlertid beslag bare på en sjettedel av de samlede kostnadene i de to sektorene.

Helsefaglige årsverk i russektoren økte med nær ti prosent fra 2006 til 2007
Helse – og sosialfaglige årsverk i russektoren har samlet økt med tre prosent fra 2006 til 2007. I denne økningen ligger nær ti prosents økning i helsefaglige årsverk både ved offentlige behandlingsenheter og private rustiltak. Private rustiltak har altså i sterk grad klart å rekruttere helsepersonell og fulgt opp de krav som er stilt til dem. Økningen i helsefaglige årsverk i psykisk helsevern for voksne er til sammenlikning på tre prosent. Av alt helsefaglig utdannet personell innenfor rusbehandling og psykisk helsevern for voksne, var 12 prosent å finne innenfor russektoren i 2007.

Store regionale forskjeller i ventetid
Ventetiden til innleggelse for rusbehandling er fem uker i Helse Sør-Øst, mens tilsvarende ventetid er over dobbelt så lang for de som er bosatt ellers i landet. Også ventetid for avrusning er kort i Helse Sør-Øst, med en median ventetid på fem dager. Ventetida for personer som skal inn til avrusning, er relativt kort også i Helse Midt-Norge.

Både Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst har en god egendekning av behandlingstjenester innen rusbehandling. Helse Vest og Helse Nord som i betydelig grad må supplere eget behandlingstilbud med kjøp fra de andre regionene, har lengst ventetid for sin befolkning.


 

Publisert 15. oktober 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |