Sektorrapport somatisk spesialisthelsetjeneste 2007

Svakt aktivitetsvekt, men redusert kostnadseffektivitet
Aktiviteten ved de somatiske sykehusene økte bare svakt fra 2006 til 2007, i tråd med politikernes føringer. De siste års stabile vekst i antall dagbehandlinger og døgnopphold viser tegn til utflating, med en vekst på nasjonalt nivå på beskjedne 0,7 prosent fra 2006 til 2007.
Omleggingen til mer dagbehandling og nedgangen i antall senger og i liggetid fortsatte også i 2007.
Samtidig viser rapporten at kostnadseffektiviteten ved de somatiske sykehusene gikk ned med to prosent på nasjonalt nivå¨fra 2006 til 2007.


Fortsatt mange korridorpasienter – og strykninger
Det er fortsatt mange korridorpasienter ved helseforetakene i 2007. Kun ett helseforetak og tre privat/ideelle institusjoner med driftsavtale innfridde kravet om å ha mindre enn fem prosent strykninger – det vil si avlyste kirurgiske inngrep.
Helsevesenet har også innført et mål om at sykehusene innen sju dager etter utskrivingen skal ha sendt fra seg epikrisen.  Epikrise er en melding til primærhelsetjenesten som skal følge opp pasienten, om den behandlingen pasienten har fått på sykehuset. Kun ett helseforetak nådde dette ”sjudagersmålet” i 2007.

Lavere ventetider enn i 2002 
Både for døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling har ventetidene  gått ned siden sykehusreformen ble innført i 2002. Størstedelen av reduksjonen fant sted i første del av perioden. For dagbehandling har ventetidene begynt å øke igjen.
De regionale forskjellene i utviklingen av ventetidene er til dels store i perioden 2002 til 2007. Ventetidene for døgnbehandling sank med mellom 20 og 40 prosent, de gikk ned med mellom 34 og 50 prosent for dagbehandling og med 10-30 prosent for poliklinisk behandling.
Fra 2002 til 2007 har ventetida imidlertid ikke blitt kortere for døgnpasienter og polikliniske pasienter med rett til nødvendig helsehjelp: Fra 2006 til 2007 var det imidlertid en nedgang i ventetida for døgnpasienter med rett til nødvendig helsehjelp. For dag- og døgnpasienter uten slik rett, økte ventetida fra 2006 til 2007. Til operasjon for prostatakreft økte ventetida i alle helseregionene fra 2006 til 2007.       

Til innholdet i sektorrapporten for somatisk spesialisthelsetjeneste

Publisert 15. oktober 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |