Psykisk helsevern - Personell og døgnplasser

Personell er den dominerende innsatsfaktoren innen det psykiske helsevernet. Omlag 80 prosent av driftsutgiftene til tjenestene er knyttet til lønn og sosiale kostnader. Indikatorer for personellinnsats blir dermed viktige indikatorer for ressursinnsats og ressursfordeling. Beregningene tar utgangspunkt i antall "avtalte årsverk ved utgangen av året", dvs. antall ansatte ved utgangen av året omregnet til heltidsansatte ut i fra stillingsbrøk.

 

Begrepet "døgnplasser" er målt som antall døgnplasser i drift ved utgangen av året. Tallet på døgnplasser er ikke identisk med kapasitet. Den vil avhenge av de personellressursene som står bak hver plass, og av måten plassene blir brukt på.

 

Hålogalandssykehuset HF ble nedlagt fra 1.1.2007. Enheter som var tilknyttet dette helseforetaket er fra 2007 fordelt mellom Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. Dette forklarer delvis store endringer fra 2006 til 2007 for disse helseforetakene. Tilsvarende fikk Modum Bad, som tidligere ikke var tilknyttet noen av de regionale helseforetakene, driftsavtale med Helse Sør-Øst fra 2007. Dette har konsekvenser for endringstall som gjelder det psykiske helsevernet for voksne i dette regionale helseforetaket.

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |