Personelldekning etter personellkategori i det psykiske helsevernet for voksne. Årsverk per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Regionale helseforetak 2007 og landet samlet 2006 og 2007

RHF

Psykia-tere

Andre leger

Psyko-loger

Syke-pleiere

Annet helsepersonell m/høysk.utd.

Annet helse-personell

Annet personell

Totalt

Helse Sør-Øst RHF

2,1

1,4

3,2

16,4

3,9

10,0

9,6

46,6

Helse Vest RHF

1,8

1,1

3,8

19,2

3,1

10,5

5,1

44,7

Helse Midt-Norge RHF

1,5

1,5

3,4

15,8

4,0

7,8

6,2

40,3

Helse Nord RHF

2,4

1,2

4,1

17,2

7,7

10,0

9,8

52,3

Totalt 2007

2,0

1,4

3,4

17,0

4,1

9,8

8,2

45,9

Totalt 2006

1,9

1,5

3,2

16,8

4,6

10,0

8,1

46,1

Datakilde: Ssb
Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb) 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |