Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og totalt. Fordelt etter pasientens bosted. Plasser per 10 000 innbyggere i målgruppen og prosent av landsgjennomsnittet. Helseregioner. 2007

Pasientens bostedsregion

PHBU

PHV

Totalt

Årsverk per 10 000 innb
0-17år

Prosent av lands-gjennom-snittet

Årsverk per 10 000 innb 18 år og eldre

Prosent av lands-gjennom-snittet

Årsverk per 10 000 innb totalt

Prosent av lands-gjennom-snittet

Helseregion Sør-Øst

35,2

105

46,2

101

43,8

102

Helseregion Vest

27,4

82

45,2

99

40,8

95

Helseregion Midt-Norge

29,7

89

40,1

87

37,7

88

Helseregion Nord

43,4

130

53,7

117

51,3

119

Totalt

33,5

100

45,9

100

43,0

100

Datakilde: Ssb
Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb).
Sykehuset Innlandet og Sandane DPS har ikke rapportert komplette data for årsverk i 2007. Personelltall for 2006 benyttes derfor som estimat for disse enhetene.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |