Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og totalt. Regionale helseforetak og landet samlet. Absolutte tall og prosentvis endring. 2006 og 2007

RHF

Årsverk PHBU

Årsverk PHV

Årsverk totalt

2006

2007

Prosent endring 2006-2007

2006

2007

Prosent endring 2006-2007

2006

2007

Prosent endring 2006-2007

Helse Sør-Øst 1)

1 978

2 095

5,9

9 376

9 518

1,5

11 355

11 612

2,3

Helse Øst

1 373

 

 

6 718

 

 

8 091

 

 

Helse Sør

605

 

 

2 658

 

 

3 264

 

 

Helse Vest

640

663

3,6

3 232

3 302

2,2

3 872

3 965

2,4

Helse Midt-Norge

447

457

2,2

2 087

2 038

-2,3

2 535

2 495

-1,5

Helse Nord

441

468

6,1

1 653

1 847

11,7

2 094

2 315

10,5

Direkte under Staten1

0

 

 

184

 

 

184

 

 

Totalt

3 507

3 682

5,0

16 533

16 705

1,0

20 040

20 387

1,7

Datakilde: Ssb
Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb).
1) Modum Bad, som tidligere ikke var tilknyttet noen av de regionale helseforetakene, har fra 2007 driftsavtale med Helse Sør-Øst.

 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |