Døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge, for voksne og totalt. Plasser per 10 000 innbyggere i målgruppen. Døgnplasser fordelt etter pasientens bosted. Helseregioner. 2007

Helseregion (etter pasientens bosted)

PHBU

PHV

Totalt

Plasser per 10 000 innb
0-17 år

Prosent av lands-gjennom-snittet

Plasser per
10 000 innb 18 år og eldre

Prosent av lands-gjennom-snittet

Plasser per
10 000 innb totalt

Prosent av lands-gjennom-snittet

Helseregion Sør-Øst

3,3

107

13,0

99

10,8

101

Helseregion Vest

2,5

83

14,0

107

11,2

104

Helseregion Midt-Norge

2,6

87

11,8

90

9,6

89

Helseregion Nord

3,6

118

13,5

103

11,2

104

Totalt

3,0

100

13,1

100

10,8

100

Datakilde: Ssb og Npr
Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PV1 og PV7 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb).

 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |