Døgnplasser - psykisk helsevern

Ved utgangen av 2007 var det totalt 223 døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge. Dette er én mindre enn i 2006. I tjenester for voksne fortsetter nedgangen fra tidligere år, og fra 2006 til 2007 ble antall plasser redusert med 4 prosent til totalt 4 769 plasser ved årsslutt i 2007. Dette tilsvarer 3 døgnplasser per 10 000 innbyggere 0 – 17 år i psykisk helsevern for barn og unge og 13,1 døgnplasser per 10 000 innbyggere 18 år eller eldre i det psykiske helsevernet for voksne. Det er fortsatt store forskjeller mellom helseforetaksområdene med hensyn til døgnplassdekning.

 

Begrepet "døgnplasser" er målt som antall døgnplasser i drift ved utgangen av året. Tallet på døgnplasser er ikke identisk med kapasitet. Den vil avhenge av de personellressursene som står bak hver plass, og av måten plassene blir brukt på.

 

For definisjoner og omtale av datagrunnlag for øvrig, samt grunnlagsdata henvises det ti ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb).

Tabeller

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |