Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og totalt. Regionale helseforetak. Absolutte tall 2006 og 2007 og prosentvis endring fra 2006 til 2007

RHF

Døgnplasser PHBU

Døgnplasser PHV

Døgnplasser totalt

2006

2007

Prosent endring 2006-2007

2006

2007

Prosent endring 2006-2007

2006

2007

Prosent endring 2006-2007

Helse Sør-Øst 1)

199

194

-3

2 709

2 711

0

2 908

2 905

-0

Helse Øst 2)

155

 

 

1 913

 

 

2 068

 

 

Helse Sør

44

 

 

796

 

 

840

 

 

Helse Vest

63

61

-3

1 074

1 014

-6

1 137

1 075

-5

Helse Midt-Norge

39

40

3

643

594

-8

682

634

-7

Helse Nord

34

39

15

427

450

5

461

489

6

Direkte under Staten 1)

0

 

 

127

 

 

127

 

 

Totalt

335

334

-0

4 980

4 769

-4

5 315

5 103

-4

Datakilde: Ssb
Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb).
1) Modum Bad, som tidligere ikke var tilknyttet noen av de regionale helseforetakene, har fra 2007 driftsavtale med helse Sør-Øst.
2) Tall for antall døgnplasser i det psykiske helsevernet for voksne ved sykehuset Østfold er korrigert for 2006.

 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |