Antall effektive senger 1) i sykehus per 1 000 innbygger. korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert, 2005 og 2006. Helseforetaksområder.

HF-områder

Pasientens bosted

Effektive senger

Pst endring

2005

2006

2005-06

Østfold

2,4

2,4

-0,8

Asker og Bærum

2,2

2,3

3,7

Hovedstadområde

2,8

2,7

-3,9

Innlandet

2,8

2,7

-3,5

Ringerike

2,5

2,5

-0,7

Buskerud

2,9

2,7

-6,0

Blefjell

3,1

3,1

-1,0

Vestfold

2,6

2,6

1,0

Telemark

3,6

3,4

-6,1

Sørlandet

2,7

2,8

3,4

Stavanger

2,6

2,4

-7,8

Fonna

2,7

2,7

-0,9

Bergen

2,7

2,6

-3,4

Førde

3,4

3,4

-1,4

Sunnmøre

2,9

2,9

-1,6

Nordmøre

3

3,0

1,5

St. Olavs Hospital

2,9

2,8

-2,4

Nord-Trøndelag

2,5

2,4

-3,5

Helgeland

3,4

3,3

-1,7

Nordland

2,9

2,9

-0,7

Hålogaland2

3,1

3,2

2,2

UNN

2,9

2,8

-3,2

Finnmark

3,3

3,4

4,5

I alt

2,8

2,7

0,0

 

Datakilde: NPR og SSB
1 Gjennomsnittlig antall tilgjengelige senger i løpet av året. Dette er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i antall tilgjengelige sengedøgn i løpet av året. Det innebærer en korrigering av antall døgn en seng ikke er tilgjengelig. For å beregne effektive senger divideres totalt antall sengedøgn med antall dager i året. Sengedøgn for tekniske senger (for eksempel kuvøser) inngår i sengedøgn når pasienten ikke disponerer annen seng samtidig.
2 Hålogaland HF ble nedlagt per 1. januar 2007. Stokmarknes sykehus ble i den forbindelse overført til Nordlandssykehuset allerede fra 1.9.2006. I tabell over er enheten likevel lagt under Hålogalandssykehuset HF siden det hadde tilhørighet dit størstedelen av året.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |