Årsverk per 1 000 innbygger etter personellkategori. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert. 2005 og 2006. Somatiske sykehus1). Helseforetaksområder.

HF-områder

Pasientens bosted

Leger

Sykepleiere

 

Annet

pasient-

rettet arbeid

Adm/kontor

Drift/service

I alt

Prs

endr
2005-

06

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Østfold

1,5

1,6

4,8

4,7

2,7

2,6

2,3

2,0

1,4

1,6

12,7

12,5

-1,8

Asker og Bærum

1,4

1,5

4,1

4,6

2,3

2,4

2,5

2,4

1,4

1,3

11,6

12,1

3,9

Hovedstads-område

2,1

2,1

5,5

5,7

3,1

3,2

2,3

2,5

1,8

1,7

15,0

15,2

1,7

Innlandet

1,6

1,6

4,8

4,9

2,6

2,5

2,1

2,1

1,5

1,5

12,6

12,5

-0,6

Ringerike

1,3

1,4

4,2

4,3

2,0

2,3

1,7

1,7

1,2

1,3

10,4

11,1

6,8

Buskerud

1,7

1,7

4,5

4,8

2,8

3,0

2,1

2,2

1,7

1,6

12,8

13,3

4,1

Blefjell

1,6

1,6

5,3

5,3

3,1

3,0

2,1

2,3

1,5

1,5

13,5

13,7

1,6

Vestfold

1,7

1,7

5,0

5,4

2,8

2,8

2,6

2,5

1,5

1,6

13,6

14,1

3,4

Telemark

1,6

1,6

5,4

5,3

3,0

3,0

2,2

2,2

1,3

1,3

13,6

13,4

-1,4

Sørlandet

1,6

1,6

4,8

5,1

2,3

2,5

2,2

2,4

1,6

1,4

12,5

12,9

3,2

Stavanger

1,6

1,6

4,8

4,9

2,5

2,5

2,0

2,0

1,6

1,6

12,4

12,7

2,4

Fonna

1,5

1,7

5,4

5,5

2,3

2,4

2,0

1,9

1,9

1,8

13,1

13,2

0,9

Bergen

1,7

1,8

5,1

5,1

2,6

2,5

2,4

2,5

2,5

2,7

14,3

14,7

2,5

Førde

1,8

1,7

5,6

5,4

3,0

2,9

2,5

2,1

1,9

2,1

14,7

14,3

-2,9

Sunnmøre

1,7

1,7

5,3

5,1

2,7

2,6

1,9

1,8

1,1

1,1

12,7

12,3

-3,4

Nordmøre

1,9

1,9

5,7

5,6

3,0

2,8

2,1

2,0

1,2

1,2

13,8

13,4

-3,0

St. Olavs Hospital

1,9

1,9

6,2

6,4

2,9

2,7

2,5

2,3

1,8

1,9

15,3

15,1

-1,0

Nord-Trøndelag

1,5

1,5

5,7

5,5

2,4

2,2

1,8

1,7

1,5

1,7

12,9

12,7

-1,8

Helgeland

1,9

2,0

5,7

5,6

3,5

3,3

1,9

1,8

1,8

1,7

14,8

14,4

-2,9

Nordland

2,0

2,0

5,8

5,6

3,4

3,5

1,8

1,7

1,3

1,2

14,3

14,0

-2,2

Hålogaland4)

1,8

1,9

6,1

6,1

3,8

3,8

2,1

1,8

1,5

1,4

15,3

14,9

-2,6

UNN

2,6

2,7

6,2

6,1

5,7

5,7

1,8

1,5

2,3

1,8

18,6

17,7

-4,5

Finnmark

2,3

2,3

6,9

7,3

4,1

4,4

2,6

2,1

2,6

2,0

18,5

18,2

-1,7

 

1) Inkludert Betania Malvik (somatisk rehabiliteringssenter), Nevrohjemmet rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter
2) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre
3) Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid
4) Hålogaland HF ble nedlagt per 1. januar 2007. Stokmarknes sykehus ble i den forbindelse overført til Nordlandssykehuset allerede fra 1.9.2006. I tabell over er enheten likevel lagt under Hålogalandssykehuset HF siden det hadde tilhørighet dit størstedelen av året.


Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontakperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |