Sengefaktoren målt som antall effektive senger1) i sykehus per 1000 innbyggere, 2005 og 2006. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. Bostedsregion.

 

 

Effektive senger

Prosentvis endring

2005-2006

2005

2006

Helse Øst

2,6

2,6

0,00

Helse Sør

2,8

2,8

0,01

Helse Vest

2,8

2,6

-0,05

Helse Midt

2,9

2,8

-0,04

Helse Nord

3,1

3,1

0,00

Totalt

2,8

2,7

-0,02

 

1) Gjennomsnittlig antall tilgjengelige senger i løpet av året. Dette er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i antall tilgjengelige sengedøgn i løpet av året. Det innebærer en korrigering av antall døgn en seng ikke er tilgjengelig. For å beregne effektive senger divideres totalt antall sengedøgn med antall dager i året. Sengedøgn for tekniske senger (for eksempel kuvøser) inngår i sengedøgn når pasienten ikke disponerer annen seng samtidig.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |