Årsverk per 1 000 innbygger etter personellkategori for 2005 og 2006. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert. Somatiske sykehus1). Bostedsområder.

Helseregion

Pasientens
bosted

Leger

Syke-
pleiere2)

Annet pasient-rettet arbeid3)

Adm/
kontor 

Drift/
service

I alt 

Pst endr.

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005-2006

Helse Øst

1,8

1,8

5,1

5,2

2,8

2,8

2,3

2,3

1,6

1,6

13,7

13,8

0,5

Helse Sør

1,6

1,6

4,9

5,1

2,6

2,7

2,2

2,3

1,5

1,5

12,9

13,2

2,7

Helse
Vest

1,7

1,7

5,1

5,2

2,6

2,5

2,2

2,2

2,1

2,1

13,6

13,8

1,3

Helse Midt- Norge

1,8

1,8

5,9

6,0

2,7

2,6

2,2

2,1

1,5

1,7

14,1

14,0

-0,8

Helse Nord 

2,1

2,2

6,1

6,1

4,1

4,2

2

1,8

1,9

1,6

16,3

15,8

-3,2

Totalt

1,8

1,8

5,3

5,4

2,9

2,8

2,2

2,2

1,7

1,7

13,8

13,9

0,74)

 

1) Inkludert Betania Malvik (somatisk rehabiliteringssenter), Nevrohjemmet rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter. Dette medfører 147 ekstra årsverk i forhold til tabell 13.1.
2) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.
3) Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid.
4) Den prosentvise endringen i antall årsverk per 1 000 innbygger er 0,7 prosent, mens prosentvise endringer i årsverk er 1,5 i tabell 13.1. Dette skyldes at det i tabell 13.3 inkluderes årsverk fra Betania Malvik (somatisk rehabiliteringssenter), Nevrohjemmet rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |