Antall årsverk 1) i prosentandel etter personellkategori ved somatiske sykehus. 2005 og 2006. Endringer i prosentpoeng.

Personellgrupper

2005

2006

Prosentpoeng endring

2005-2006

Leger

12,8

12,9

0,1

Sykepleiere2)

38,2

38,8

0,6

Hjelpepleiere og barnepleiere

7,2

7,0

-0,2

Annet behandlingspersonell3)

10,5

10,6

0,1

Annet pasientretta arbeid4)

2,9

2,8

-0,1

Administrasjon og kontorpersonell

16,0

15,7

-0,3

Service og driftspersonell

12,4

12,1

-0,2

Totalt

100,0

100,0

0,0

 

1) Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus.  Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger. For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg SV2 på nettsiden.
2) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.
3) Omfatter vernepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og annet arbeidsterapi personell, sosionomer og psykologer.
4) Omfatter annet fagutdannet helsepersonell som ikke er spesifisert annet sted i tillegg til ufaglært pleiepersonell.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |