Antall årsverk1) etter personellkategori ved somatiske sykehus. 2005 og 2006. Endring i antall og prosent. Punkttall per 31. desember i driftsåret.

 

 

2005

(N=)

2006

(N=)

Endring i antall
2005-2006

Prosentvis endring
2005-2006

Leger

8 199

8 412

213

2,6

Sykepleiere2)

24 515

25 250

735

3,0

Hjelpepleiere/barnepleiere

4 629

4 567

-62

-1,3

Annet behandlingspersonell3)

6 735

6 910

174

2,6

Annet pasientretta arbeid4)

1 886

1 843

-43

-2,3

Administrasjon og kontorpersonell

10 281

10 248

-33

-0,3

Service og driftspersonell

7 941

7 911

-29

-0,4

Totalt

64 186

65 140

956

1,5

 

1) Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus.  Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger. For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg SV2 på nettsiden.
2) Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus.  Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger. For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg SV2 på nettsiden.
3) Omfatter vernepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og annet arbeidsterapipersonell, sosionomer og psykologer.
4) Omfatter annet fagutdannet helsepersonell som ikke er spesifisert annet sted i tillegg til ufaglært pleiepersonell.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |