Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Fordelt etter pasientenes bosted (regioner og foretaksområder). Årsverk per 10 000 innbyggere i målgruppen. 2006.

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Psykisk helsevern totalt

Årsv. Per
10 000 innb. 0-17 år

Pst av lands-gjennom-snittet

Årsv. Per 10 000 innb. 18 år og eldre

Pst av lands-gjennom-snittet

Årsv. Per
10 000 innb. Totalt

Pst av lands-gjennom-snittet

Østfold HF-område

31,7

99

42,0

91

39,7

93

Akershus HF-område

37,4

117

32,7

71

33,8

79

Asker og Bærum HF-område

26,9

84

47,5

103

42,2

99

Oslo og Follo HF-område

44,6

139

65,2

141

60,9

142

Innlandet HF-område

28,9

90

46,6

101

42,8

100

Helse Øst

36,2

113

51,4

112

48,0

112

Buskerud HF-område

29,6

93

41,9

91

39,0

91

Ringerike HF-område

30,1

94

32,1

70

31,6

74

Blefjell HF-område

35,2

110

40,8

88

39,5

92

Vestfold HF-område

32,0

100

37,3

81

36,1

84

Telemark HF-område

26,0

81

41,2

89

37,7

88

Sørlandet HF-område

24,7

77

40,3

87

36,5

85

Helse Sør

28,7

90

39,3

85

36,9

86

Stavanger HF-område

25,9

81

42,0

91

37,8

88

Fonna HF-område

23,9

75

43,1

93

38,3

89

Bergen HF-område

25,9

81

48,4

105

42,9

100

Førde HF-område

33,2

104

45,1

98

42,2

98

Helse Vest

26,3

82

45,0

98

40,4

94

Sunnmøre HF-område

23,5

73

31,3

68

29,4

69

Nordmøre og Romsdal HF-omr.

27,5

86

56,8

123

50,1

117

St. Olavs Hospital HF-område

28,7

90

44,6

97

40,9

96

Nord-Trøndelag HF-område

35,2

110

31,1

67

32,1

75

Helse Midt-Norge

28,8

90

41,4

90

38,4

90

Helgeland HF-område

52,4

164

36,2

78

40,0

93

Nordland HF-område

35,1

110

51,8

112

47,9

112

Hålogaland HF-område

32,4

101

43,9

95

41,3

96

Univ.sykeh. Nord-Norge HF-omr.

36,1

113

49,4

107

46,2

108

Finnmark HF-område

54,1

169

61,5

133

59,7

139

Helse Nord

40,7

127

48,6

105

46,7

109

Landet totalt

32,0

100

46,1

100

42,8

100

 

Datakilder: NPR og SSB.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |