Psykisk helsevern - Døgnplasser og personell

Personell er den dominerende innsatsfaktoren innen det psykiske helsevernet. Omlag 80 prosent av driftsutgiftene til tjenestene er knyttet til lønn og sosiale kostnader. Indikatorer for personellinnsats blir dermed viktige indikatorer for ressursinnsats og ressursfordeling. Beregningene tar utgangspunkt i antall "avtalte årsverk ved utgangen av året", dvs. antall ansatte ved utgangen av året omregnet til heltidsansatte ut i fra stillingsbrøk.

Begrepet "døgnplasser" er målt som antall døgnplasser i drift ved utgangen av året. Tallet på døgnplasser er ikke identisk med kapasitet. Den vil avhenge av de personellressursene som står bak hver plass, og av måten plassene blir brukt på.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |