Relativ fordeling mellom de ulike personellkategoriene i psykisk helsevern for voksne. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og 2006.

RHF

Psyki-atere

Andre leger

Psyko-loger

Sosio-nomer

Annet helsepers m/ høysk.utd.

Annet helse-personell

Annet personell

Totalt

Helse Øst RHF

4,2

3,6

6,2

32,6

8,8

23,8

20,8

100,0

Helse Sør RHF

4,8

2,8

7,3

38,6

8,6

17,6

20,3

100,0

Helse Vest RHF

3,9

3,0

7,8

41,9

7,4

24,7

11,5

100,0

Helse Midt-Norge RHF

3,6

3,6

7,6

39,7

10,5

20,1

14,9

100,0

Helse Nord RHF

3,8

3,1

7,5

34,2

20,7

17,4

13,4

100,0

Totalt 2006

4,1

3,3

7,1

36,4

9,9

21,7

17,5

100,0

Totalt 2005

4,0

3,1

6,7

36,4

9,2

22,9

17,8

100,0


 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |