Døgnplasser i det psykisk helsevernet for barn og unge, voksne og totalt. Plasser per 10 000 innbyggere, samlet og etter målgruppe. Etter pasientenes bosted. Helseregioner og foretaksområder. 2006.

 

Barn og unge

Voksne

Totalt

Plasser per
10 000 innb. 0-17 år

Pst av landsgjennomsnittet

Plasser per
10 000 innb. 18 år og eldre

Pst av landsgjennomsnittet

Plasser per
10 000 innb.

Pst av landsgjennomsnittet

Østfold HF-område

3,9

128

14,5

105

12,1

107

Akershus HF-område

6,3

205

9,3

67

8,5

75

Asker og Bærum
HF-område

3,2

105

13,4

96

10,8

95

Oslo og Follo
HF-område

3,9

127

18,3

132

15,3

134

Innlandet HF-område

3,4

111

13,1

94

11,0

97

Helse Øst

4,1

134

14,9

107

12,5

110

Buskerud HF-område

1,0

34

11,0

79

8,6

76

Ringerike HF-område

1,4

45

10,8

78

8,8

77

Blefjell HF-område

2,3

75

12,0

86

9,9

87

Vestfold HF-område

2,8

91

10,6

76

8,8

77

Telemark HF-område

2,9

96

13,2

95

10,9

96

Sørlandet HF-område

1,8

59

13,6

98

10,7

94

Helse Sør

2,1

69

12,0

86

9,7

86

Stavanger HF-område

2,3

75

16,2

116

12,5

110

Fonna HF-område

3,6

119

14,9

107

12,1

106

Bergen HF-område

2,1

70

15,0

108

11,9

105

Førde HF-område

3,3

108

12,6

91

10,3

91

Helse Vest

2,6

85

15,1

109

12,0

105

Sunnmøre HF-område

2,3

74

11,9

86

9,6

84

Nordmøre og Romsdal HF-område

1,2

40

16,2

117

12,8

112

St. Olavs Hospital
HF-område

3,0

99

13,0

94

10,7

94

Nord-Trøndelag
HF-område

2,7

88

10,8

78

8,9

78

Helse Midt-Norge

2,5

82

12,9

93

10,4

92

Helgeland HF-område

5,8

189

10,1

72

9,1

80

Nordland HF-område

2,4

80

13,5

97

10,9

96

Hålogaland HF-område

2,8

92

11,6

83

9,6

84

Univ.sykeh. Nord-Norge HF-område

2,6

85

11,8

85

9,6

84

Finnmark HF-område

2,9

94

18,5

133

14,7

129

Helse Nord

3,2

104

12,9

93

10,6

93

Landet totalt

3,1

100

13,9

100

11,4

100


 

Datakilder: NPR og SSB.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |