Fordeling av oppholdstid etter institusjonstype og regiontilknytning. Psykisk helsevern for voksne. Avsluttede institusjonsopphold i 2006. Prosent opphold for hver tidskategori og median oppholdstid.

I alle regionene  var flest opphold av inntil 8 dagers varighet, mellom 44 og 49 prosent. Helse Øst hadde en betydelig høyere andel opphold med varighet både ut over 30 dagerog ut over 90 dager enn de øvrige regionene. Helse Nord har på den andre siden betydelig lavere andel for begge disse gruppene.

Oppholdstiden er gjennomgående noe lengre ved DPS og ved andre døgninstitusjoner (inklusive sykehjem) enn i sykehus, med unntak av Helse Nord. Her var andelen opphold med kort varighet høyere ved DPS enn ved sykehus.

Helseregion Midt-Norge er utelatt pga. mangelfulle data. Tabellen er basert på 82 prosent av utskrivningene i 2006.

 

Oppholdstid

Totalt

N

Median

0-8 døgn

9-30 døgn

31-90 døgn

> 91 døgn

Helse Øst

Sykehus

48,3

25,2

18,4

8,2

100

9 744

9

DPS

43,4

25,5

21,1

10,1

100

4 850

13

Andre institusjoner

5,5

5,5

21,8

67,3

100

55

198

Sum Helse Øst RHF

46,5

25,2

2827

1322

100

14 649

10

Helse Sør

Sykehus

55,0

25,4

13,4

6,2

100

4 443

7

DPS

31,3

44,5

19,0

5,2

100

3 824

14

Andre institusjoner

-

-

-

-

-

-

-

Sum Helse Sør RHF

44,0

34,3

16,0

5,7

100

8 267

11

Helse Vest

Sykehus

48,8

27,9

16,8

6,4

-

5 360

9

DPS

41,8

38,9

12,9

6,5

100

4 003

12

Andre institusjoner

-

-

-

-

-

-

-

Sum Helse Vest RHF

45,8

32,6

15,1

6,5

100

9 363

10

Helse Nord

Sykehus

45,7

29,4

17,2

7,8

100

2 376

10

DPS

52,8

35,4

9,1

2,7

100

2 644

8

Andre institusjoner

10,6

87,2

2,1

0,0

100

47

15

Sum Helse Nord RHF

49,1

33,0

12,8

5,1

100

5 067

9

Andre foretak
(Modum Bad)

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

64,6

5,8

23,7

5,9

100

1 611

4

Sum andre foretak

64,6

5,8

23,7

5,9

100

1 611

4

 

Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |