Tabell 12.7
Andel døgnopphold, andel elektive opphold og andel fødsler for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Regionalt helseforetak

Regionalt helseforetak

 

Andel døgnopphold 1)

Andel elektive opphold 2)

Andel fødsler 3)

2008

Endring andel 2007-20085

2008

Endring andel 2007-2008 5)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

Helse Sør-Øst

60,5

-1,6

57,7

0,1

4,2

0,1

Helse Vest

65,1

0,4

51,4

0,1

5,0

0,0

Helse Midt-Norge

60,8

-0,5

53,2

0,1

4,1

0,0

Helse Nord

62,1

-2,5

54,0

1,4

3,7

0,0

Totalt 4)

61,6

-1,2

55,5

0,2

4,3

0,0

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i " Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008" (Pdf – 2 Mb)

1) Andel døgnopphold av samlet antall opphold. Døgnopphold er definert etter oppholdstype, ikke liggetid.

2) Andel elektive opphold av samlet antall opphold.

3) Andel fødsler av samlet antall opphold.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

5) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |