Tabell 12.5
Antall øyeblikkelig-hjelpopphold og antall elektive opphold for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Regionalt helseforetak

Regionalt helseforetak

 

Øyeblikkelig-hjelpopphold

Elektive opphold

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Pst. endr. 2007-2008, korr 2)

Helse Sør-Øst

333 355

2,9

455 091

-4,9

3,4

Helse Vest

128 174

2,9

135 580

-1,0

3,3

Helse Midt-Norge

90 935

3,6

103 466

3,2

3,9

Helse Nord

63 960

-1,4

75 220

-1,9

4,4

Totalt 1)

616 424

2,5

769 357

-2,9

3,6

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

2) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |