Tabell 12.3
Antall døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Regionalt helseforetak

Regionalt helseforetak

 

Døgnopphold 1)

Dagopphold 2)

Polikliniske konsultasjoner 3)

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Pst. endr. 2007-2008, korr 4)

Nivå
2008

Pst. endr. 2007-2008

Pst. endr. 2007-2008, korr 4)

Helse Sør-Øst

476 971

0,5

311 475

-5,0

7,7

2 139 041

3,8

1,9

Helse Vest

171 743

3,8

92 011

-4,2

1,9

 719 530

3,0

2,2

Helse Midt-Norge

118 181

2,9

76 220

4,2

5,2

  585 921

5,2

5,1

Helse Nord

86 432

-2,2

52 748

-0,8

9,0

  435 194

4,5

3,3

Totalt 3)

853 327

1,2

532 454

-3,2

6,4

3 879 686

3,9

2,6

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Skillet mellom døgnopphold og dagopphold er knyttet til oppholdstype og ikke faktisk liggetid, dvs. at noen døgnopphold vil kunne være opphold med innskrivingsdato lik utskrivingsdato.

2) Dagopphold er definert etter oppholdstype, ikke liggetid, jf. note 1.

3) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

4) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |