Tabell 12.19
Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2008 og prosentvis endring fra 2008 til 2008. Regionalt helseforetak

Regionalt helseforetak

 

Driftskostnader per liggedag

Driftskostnader per liggedag inkl. avskrivninger mv.

Nivå 2008

Prosent endring infl. just.
2007-2008 1)

Prosent endring infl. just.
2007-2008, korr 2)

Relativt kostnivå 3)

 

Nivå 2008

Prosent endring infl. just.
2007-2008 1)

Prosent endring infl. just.
2007-2008, korr 2)

Relativt kostnivå 3)

 

Helse Sør-Øst

10 567

3,7

3,1

1,01

11 424

3,4

2,7

1,02

Helse Vest

9 622

2,2

1,9

0,92

10 325

1,6

1,3

0,92

Helse Midt-Norge

10 328

3,1

3,0

0,99

11 097

1,7

1,7

0,99

Helse Nord

11 311

4,1

3,6

1,09

12 133

3,3

2,9

1,08

Totalt 4)

10 418

3,3

2,9

1,00

11 228

2,8

2,3

1,00

 

Datakilde: SINTEF, SSB og NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008" (Pdf - 2 Mb)

1) Tallene for 2007 er justert for prisstigning på 5,5 prosent basert på SSB sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.

2) Korrigert for effekt av endringer i registrering av dagrehabilitering og endringer i grupperingslogikk og relative kostnadsvekter, samt effekt av at Stavanger Universitetssykehus og Rehabiliteringstjenesten i Rogaland leverer pasientdata som en enhet..

3) Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |