Tabell 12.17
Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2008 og prosentvis endring fra 2007 til 2008. Regionalt helseforetak

Regionalt helseforetak 

Driftskostnader per DRG-poeng

Driftskostnader per DRG-poeng inkl. avskrivninger mv.

Nivå 2008

Prosent endring infl. just.
2007-2008 1)

Prosent endring infl. just.
2007-2008, korr 2)

Relativt kostnivå 3)

 

Nivå 2008

Prosent endring infl. just.
2007-2008 1)

Prosent endring infl. just.
2007-2008, korr 2)

Relativt kostnivå 3)

 

Helse Sør-Øst

39 080

-1,5

-2,3

0,98

42 250

-1,8

-2,5

0,98

Helse Vest

39 434

0,1

-1,2

0,99

42 315

0,5

-1,8

0,98

Helse Midt-Norge

40 845

0,0

-0,2

1,02

43 887

-1,3

-1,5

1,02

Helse Nord

45 536

-1,3

-2,2

1,14

48 846

-2,0

-2,9

1,13

Totalt 4)

40 023

-0,9

-1,7

1,00

43 134

-1,5

-2,3

1,00

 

Datakilde: SINTEF, SSB og NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Tallene for 2007 er justert for prisstigning på 5,5 prosent basert på SSB sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.

2) Korrigert for effekt av endringer i registrering av dagrehabilitering og endringer i grupperingslogikk og relative kostnadsvekter, samt effekt av at Stavanger Universitetssykehus og Rehabiliteringstjenesten i Rogaland leverer pasientdata som en enhet.

3) Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |