Tabell 12.15
Gjennomsnittlig liggetid 1) for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Regionalt helseforetak

Regionalt helseforetak

 

Alle opphold 2)

Døgnopphold 3)

Normalopphold 4)

Langtidsopphold 5)

Gjsn. liggetid 2008

Endring 2007-2008 7)

Gjsn. liggetid 2008

Endring 2007-2008 7)

Gjsn. liggetid 2008

Endring 2007-2008 7)

Gjsn. liggetid 2008

Endring 2007-2008 7)

Helse Sør-Øst

3,0

-0,2

4,7

-0,2

2,6

-0,1

19,1

-0,4

Helse Vest

3,3

-0,1

4,8

-0,2

2,7

-0,1

19,8

0,7

Helse Midt-Norge

3,2

-0,1

5,0

-0,1

2,7

-0,1

20,7

0,5

Helse Nord

3,1

-0,1

4,8

0,0

2,6

-0,1

20,7

0,3

Totalt 6)

3,1

-0,2

4,7

-0,2

2,6

-0,1

19,6

0,0

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Gjennomsnittlig liggetid er sum liggedager dividert på sum opphold. Opphold med utskrivingsdato=innskrivingsdato er gitt liggetid lik 0,5 døgn. Liggetid over 366 dager er satt lik 366 dager.

2) Alle opphold er lik sum antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).

3) Skillet mellom døgnopphold og dagopphold er knyttet til oppholdstype og ikke faktisk liggetid, dvs. at noen døgnopphold vil kunne være opphold med innskrivingsdato lik utskrivingsdato.

4) Normalopphold er opphold med liggetid mindre enn eller lik trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.

5) Langtidsopphold er opphold med liggetid lenger enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.

6) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

7) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |