Tabell 12.13
Andel opphold, andel øyeblikkelig-hjelpopphold og gjennomsnittlig liggetid for pasienter 80 år og eldre for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Andel opphold for eldre 80 år og eldre 1)

Andel ø-hjelpsopphold for eldre 2)

Gjennomsnittlig liggetid for eldre 80 år og eldre 3)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

2008

Endring  2007-2008 5)

Helse Sør-Øst

14,3

-0,2

54,3

-0,1

4,4

-0,3

Helse Vest

15,0

-0,1

56,3

-0,5

5,0

-0,3

Helse Midt-Norge

15,5

0,2

55,6

-1,4

5,0

-0,3

Helse Nord

13,1

0,1

58,7

-5,6

5,6

-0,5

Totalt 4)

14,5

-0,1

55,3

-0,9

4,7

-0,3

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Andel opphold for pasienter 80 år og eldre av samlet antall opphold.

2) Andel øyeblikkelighjelp-opphold for pasienter 80 år og eldre av samlet antall opphold for pasienter 80 år og eldre.

3) Gjennomsnittlig liggetid er sum liggedager dividert på sum opphold. Opphold med utskrivingsdato=innskrivingsdato er gitt liggetid lik 0,5 døgn. Liggetid over 366 dager er satt lik 366 dager.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

5) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |