Tabell 12.11
Andel langtidsopphold, andel langtidsliggedager, andel polikliniske inntekter og andel forskningstilskudd for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Regionalt helseforetak

Regionalt helseforetak

 

Andel langtids-opphold 1)

Andel langtids-liggedager 2)

Andel polikliniske inntekter 3)

Andel forsknings-tilskudd 4)

2008

Endring andel 2007-2008 6)

2008

Endring andel 2007-2008 6)

2008

Endring andel 2007-2008 6)

2008

Endring andel 2007-2008 6)

Helse Sør-Øst

2,6

-0,4

7,0

-0,8

9,1

0,3

1,6

0,1

Helse Vest

3,5

-0,1

8,8

0,5

9,4

0,2

1,2

-0,1

Helse Midt-Norge

3,0

-0,2

7,8

0,1

9,7

-0,5

1,1

0,0

Helse Nord

3,1

-0,3

8,3

-0,3

8,8

-0,1

1,4

-0,1

Totalt 5)

2,9

-0,3

7,6

-0,4

9,2

0,1

1,5

0,0

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008" (Pdf - 2 Mb)

1) Andel langtidsopphold av samlet antall opphold. Langtidsopphold er opphold med liggetid lenger enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.

2) Andel liggedager definert som langtidsliggedager av samlet antall liggedager. Langtidsliggedager er definert som liggetid lenger enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.

3) Andel polikliniske inntekter er beregnet som forholdstallet (*100) mellom polikliniske inntekter og totale kostnader til DRG-aktivitet ekskl. kapitalkostnader.

4) Andel forskningstilskudd er beregnet som forholdstallet (*100) mellom tilskudd til forskning og nasjonale medisinske kompetansesentra og totale kostnader til DRG-aktivitet ekskl. kapitalkostnader.

5) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

6) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |