Tabell 12.1
Antall DRG-poeng, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Regionalt helseforetak

Regionalt helseforetak

 

DRG-poeng 1)

Samlet antall opphold 2)

Indeks for pasient-sammensetning 3)

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Pst.
endr. 2007-2008, korr 5)

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Pst. endr. 2007-2008, korr5

Nivå 2008

Endr. 2007-2008

Endr. 2007-2008, korr 5)

Helse Sør-Øst

642 527

1,1

1,8

788 446

-1,7

3,2

0,81

0,02

-0,01

Helse Vest

210 922

0,9

1,3

263 754

0,9

3,1

0,80

0,00

-0,01

Helse Midt-Norge

157 905

3,7

3,7

194 401

3,4

3,8

0,81

0,00

0,00

Helse Nord

108 832

2,4

2,9

139 180

-1,7

1,6

0,78

0,03

0,01

Totalt 4)

1 120 185

1,5

2,1

1 385 781

-0,6

3,1

0,81

0,02

-0,01

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt (ISF-vekt) i pasientdata for hver enhet/helseforetak.

2) Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).

3) Indeks for pasientsammensetning er forholdet mellom antall DRG-poeng og samlet antall opphold.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

5) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |