Tabell 12.8
Andel døgnopphold, andel elektive opphold og andel fødsler 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Helseforetak

Helseforetak

 

Andel døgnopphold 1)

Andel elektive opphold 2)

Andel fødsler 3)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

2008

Endring andel 2007-2008 5)

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

62,5

-0,5

46,2

-0,2

4,5

-0,1

Akershus universitetssykehus HF

66,5

-2,0

50,1

-0,8

6,3

0,1

Sykehuset Asker og Bærum HF

69,6

-1,6

41,3

0,9

9,1

-0,7

Aker universitetssykehus HF

56,9

-4,6

55,0

3,5

0,0

0,0

Ullevål universitetssykehus HF

53,0

-0,7

64,4

-0,7

6,8

0,3

Sunnaas sykehus HF

94,5

25,2

100,0

0,0

0,0

0,0

Sykehuset Innlandet HF

63,3

-1,2

50,5

0,3

3,7

0,0

Rikshospitalet HF

53,7

-5,8

86,0

0,3

2,6

0,0

Sykehuset Buskerud HF

61,2

-3,3

57,9

0,7

4,4

0,2

Ringerike sykehus HF

66,2

-4,8

50,7

3,3

4,8

0,2

Blefjell sykehus HF

73,5

-0,5

46,4

1,1

3,0

-0,2

Sykehuset i Vestfold HF

56,5

-3,1

54,8

1,8

3,7

0,0

Sykehuset Telemark HF

68,4

8,1

51,4

-6,2

4,3

0,6

Sørlandet sykehus HF

60,5

-0,8

52,4

1,9

4,7

0,1

Diakonhjemmets sykehus

78,1

-0,4

37,0

-1,2

0,0

0,0

Lovisenberg Diakonale Sykehus

53,6

3,1

62,6

-3,7

0,0

0,0

Martina Hansens Hospital

41,7

-18,8

98,7

1,1

0,0

0,0

Betanien hospital

37,5

-9,0

98,0

0,5

0,0

0,0

Revmatismesykehuset

78,7

-2,1

99,5

0,3

0,0

0,0

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

60,6

-1,6

53,4

-0,2

6,2

0,3

Helse Fonna HF

69,3

0,5

45,0

-0,8

5,1

0,3

Helse Bergen HF

65,6

2,0

52,4

0,3

5,3

-0,2

Helse Førde HF

67,2

-2,9

51,4

2,0

4,0

0,1

Haraldsplass Diakonale Sykehus

69,9

6,9

41,7

-3,0

0,0

0,0

Haugesund san.for. revmatismesykehus

63,4

-1,5

99,3

-0,1

0,0

0,0

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

62,2

1,0

53,6

-0,8

4,4

0,0

Helse Nordmøre og Romsdal HF

59,9

-1,3

51,8

0,7

3,2

-0,2

St. Olavs Hospital HF

60,2

-0,1

55,7

-0,5

4,3

0,1

Helse Nord Trøndelag HF

61,7

-2,8

47,3

2,5

4,1

-0,1

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

57,8

-1,5

46,9

0,8

3,5

0,1

Nordlandssykehuset HF

63,4

-4,5

54,8

1,8

3,7

-0,1

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

59,8

-1,9

58,8

0,9

3,6

0,0

Helse Finnmark HF

73,7

-0,6

42,4

3,2

5,0

0,2

Totalt 4)

61,6

-1,2

55,5

0,2

4,3

0,0

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Andel døgnopphold av samlet antall opphold. Døgnopphold er definert etter oppholdstype, ikke liggetid.

2) Andel elektive opphold av samlet antall opphold.

3) Andel fødsler av samlet antall opphold.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

5) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |