Tabell 12.6
Antall øyeblikkelig-hjelpopphold og antall elektive opphold for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Helseforetak

Helseforetak

 

Øyeblikkelig-hjelpopphold

Elektive opphold

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Pst. endr. 2007-2008, korr 2)

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

36 390

6,1

31 208

1,9

5,3

Akershus universitetssykehus HF

33 120

1,9

33 264

-5,5

-1,5

Sykehuset Asker og Bærum HF

16 649

2,1

11 738

2,0

5,8

Aker universitetssykehus HF

16 541

4,5

20 185

5,2

20,4

Ullevål universitetssykehus HF

36 233

4,7

65 417

0,5

1,7

Sunnaas sykehus HF

0

 

2 934

-22,1

-22,6

Sykehuset Innlandet HF

49 174

4,4

50 105

3,8

5,8

Rikshospitalet HF

12 133

3,3

74 786

-8,0

5,9

Sykehuset Buskerud HF

18 664

4,2

25 630

7,2

7,2

Ringerike sykehus HF

8 874

3,1

9 109

-11,4

17,6

Blefjell sykehus HF

9 556

0,2

8 284

-0,6

4,7

Sykehuset i Vestfold HF

25 257

-0,9

30 575

-3,9

6,4

Sykehuset Telemark HF

19 909

2,8

21 081

-25,5

-20,1

Sørlandet sykehus HF

35 642

-2,5

39 314

-20,6

5,4

Diakonhjemmets sykehus

8 061

1,7

4 743

-3,3

-3,4

Lovisenberg Diakonale Sykehus

6 917

17,9

11 587

-5,0

0,5

Martina Hansens Hospital

85

-40,1

6 217

7,3

9,3

Betanien hospital

139

-11,5

6 873

9,2

9,2

Revmatismesykehuset

11

-31,3

2 041

-1,4

1,5

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

34 893

0,9

39 916

-5,3

0,0

Helse Fonna HF

21 710

1,8

17 783

-6,1

-1,6

Helse Bergen HF

49 194

5,4

54 164

2,0

6,6

Helse Førde HF

13 649

-3,0

14 443

3,5

5,2

Haraldsplass Diakonale Sykehus

8 706

10,1

6 217

-2,9

-3,0

Haugesund san.for. revmatismesykehus

22

37,5

3 057

26,9

26,9

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

17 907

2,4

20 651

-3,1

-0,7

Helse Nordmøre og Romsdal HF

14 185

3,6

15 258

6,6

6,6

St. Olavs Hospital HF

40 985

4,3

51 538

1,9

2,2

Helse Nord Trøndelag HF

17 858

3,5

16 019

14,2

14,4

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

10 954

-0,2

9 693

4,6

2,9

Nordlandssykehuset HF

18 331

-0,7

22 249

3,8

6,8

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

25 674

-1,3

36 654

-8,0

2,5

Helse Finnmark HF

9 001

-4,3

6 624

7,7

9,1

Totalt 1)

616 424

2,5

769 357

-2,9

3,6

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

2) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |