Tabell 12.4
Antall døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Helseforetak

Helseforetak

 

Døgnopphold 1)

Dagopphold 2)

Polikliniske konsultasjoner

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Pst.
endr. 2007-2008, korr 4)

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Pst.
endr. 2007-2008, korr 4)

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

42 230

4,9

25 368

2,8

7,1

171 084

5,4

5,3

Akershus universitetssykehus HF

44 152

-2,8

22 232

-0,4

6,6

155 686

-4,2

-4,0

Sykehuset Asker og Bærum HF

19 745

1,3

8 642

3,8

9,3

71 642

5,2

5,1

Aker universitetssykehus HF

20 909

4,2

15 817

5,7

26,5

101 272

3,2

3,7

Ullevål universitetssykehus HF

53 844

1,3

47 806

2,6

4,3

347 698

-3,6

-3,7

Sunnaas sykehus HF

2 773

5,3

161

-85,8

-88,2

1 892

86,0

88,5

Sykehuset Innlandet HF

62 868

3,1

36 411

5,8

8,8

286 821

5,6

6,0

Rikshospitalet HF

46 648

-4,7

40 271

-8,7

20,6

220 059

14,8

14,1

Sykehuset Buskerud HF

27 099

0,5

17 195

15,8

15,8

113 883

2,9

2,9

Ringerike sykehus HF

11 904

2,5

6 079

-16,5

28,4

42 458

10,2

9,8

Blefjell sykehus HF

13 118

1,4

4 722

-4,5

4,5

39 452

2,0

3,2

Sykehuset i Vestfold HF

31 537

-2,3

24 295

-2,9

10,9

150 808

-0,7

-0,2

Sykehuset Telemark HF

28 056

1,6

12 934

-35,5

-28,7

115 279

2,4

2,2

Sørlandet sykehus HF

45 312

0,2

29 644

-27,4

3,5

201 597

10,8

10,0

Diakonhjemmets sykehus

9 999

-0,8

2 805

2,0

1,8

38 724

7,1

7,2

Lovisenberg Diakonale Sykehus

9 910

12,8

8 594

-7,4

-0,3

36 391

5,4

5,3

Martina Hansens Hospital

2 626

-25,4

3 676

52,2

59,4

21 466

6,9

6,9

Betanien hospital

2 626

-12,4

4 386

26,9

27,0

14 136

7,3

7,3

Revmatismesykehuset

1 615

-1,3

437

-2,9

12,1

8 693

22,1

22,0

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

45 305

-2,1

29 504

-3,0

4,7

205 988

0,8

0,7

Helse Fonna HF

27 372

1,0

12 121

-8,0

-1,4

97 713

4,4

4,6

Helse Bergen HF

67 796

9,3

35 562

-5,8

0,3

281 274

2,6

2,5

Helse Førde HF

18 885

-3,0

9 207

7,8

10,7

102 003

6,4

6,4

Haraldsplass Diakonale Sykehus

10 434

15,4

4 489

-14,8

-17,4

15 909

-0,6

4,2

Haugesund san.for. revmatismesykehus

1 951

24,0

1 128

32,5

32,5

16 643

12,6

12,6

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

23 970

2,3

14 588

-5,0

-1,8

132 446

7,5

7,6

Helse Nordmøre og Romsdal HF

17 630

2,9

11 813

8,5

8,5

101 009

4,4

4,4

St. Olavs Hospital HF

55 678

3,0

36 845

2,9

3,3

259 616

3,9

4,1

Helse Nord Trøndelag HF

20 903

3,6

12 974

16,7

17,0

92 850

6,4

6,4

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

11 928

-1,3

8 719

6,9

5,0

72 458

8,4

9,1

Nordlandssykehuset HF

25 734

-3,6

14 846

12,4

18,0

116 365

5,4

5,4

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

37 247

-2,2

25 081

-9,7

6,2

195 151

3,0

3,9

Helse Finnmark HF

11 523

0,1

4 102

1,3

3,2

51 220

2,9

3,1

Totalt 3)

853 327

1,2

532 454

-3,2

6,4

3 879 686

3,9

2,6

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Skillet mellom døgnopphold og dagopphold er knyttet til oppholdstype og ikke faktisk liggetid, dvs. at noen døgnopphold vil kunne være opphold med innskrivingsdato lik utskrivingsdato.

2) Dagopphold er definert etter oppholdstype, ikke liggetid, jf. note 1.

3) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

4) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |