Tabell 12.20
Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2008 og prosentvis endring fra 2008 til 2008. Helseforetak

Helseforetak

Driftskostnader per liggedag

Driftskostnader per liggedag inkl. avskrivninger mv.

Nivå 2008

Prosent endring infl. just.
2007-2008 1)

Prosent endring infl. just.
2007-2008, korr 2)

Relativt kostnivå 3)

 

Nivå 2008

Prosent endring infl. just.
2007-2008 1)

Prosent endring infl. just.
2007-2008, korr 2)

Relativt kostnivå 3)

 

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

9 781

1,4

1,2

0,94

10 576

1,3

1,1

0,94

Akershus universitetssykehus HF

9 728

8,7

8,4

0,93

10 655

9,9

9,6

0,95

Sykehuset Asker og Bærum HF

9 632

5,2

5

0,92

10 314

3,2

3

0,92

Aker universitetssykehus HF

10 888

6,9

6,1

1,05

11 498

6,2

5,5

1,02

Ullevål universitetssykehus HF

13 209

10

9,9

1,27

14 390

11,6

11,5

1,28

Sunnaas sykehus HF

7 891

-0,8

-0,8

0,76

8 720

-1,8

-1,8

0,78

Sykehuset Innlandet HF

9 399

-0,1

-0,3

0,9

10 081

-1,7

-1,8

0,9

Rikshospitalet HF

15 784

1,8

0,3

1,52

17 344

1,2

-0,3

1,54

Sykehuset Buskerud HF

9 262

3,8

3,8

0,89

9 753

3,3

3,3

0,87

Ringerike sykehus HF

8 937

9,5

7,4

0,86

9 604

9,6

7,5

0,86

Blefjell sykehus HF

9 993

2,6

2,4

0,96

10 509

2,6

2,4

0,94

Sykehuset i Vestfold HF

9 267

3,3

2,6

0,89

10 034

0,8

0,1

0,89

Sykehuset Telemark HF

7 129

5

4,5

0,68

7 691

4

3,5

0,68

Sørlandet sykehus HF

10 146

2,9

0,3

0,97

10 979

3,2

0,6

0,98

Diakonhjemmets sykehus

9 756

5,5

5,5

0,94

10 352

5,4

5,4

0,92

Lovisenberg Diakonale Sykehus

8 761

-0,5

-0,9

0,84

9 306

-1,1

-1,6

0,83

Martina Hansens Hospital

10 525

-1,2

-1,5

1,01

11 152

1

0,7

0,99

Betanien hospital

5 260

1,9

1,9

0,5

5 557

2,7

2,7

0,49

Revmatismesykehuset

4 052

8,3

8,2

0,39

4 278

8,8

8,7

0,38

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

9 205

4,9

4,5

0,88

9 807

4,2

3,8

0,87

Helse Fonna HF

8 890

0,7

0,4

0,85

9 435

-0,1

-0,4

0,84

Helse Bergen HF

10 094

-0,6

-0,9

0,97

10 866

-1,1

-1,3

0,97

Helse Førde HF

11 115

8,2

8,1

1,07

12 198

7,2

7,1

1,09

Haraldsplass Diakonale Sykehus

8 028

0,8

0,8

0,77

8 553

0,7

0,7

0,76

Haugesund san.for. revmatismesykehus

6 970

18,6

18,6

0,67

7 118

19,1

19,1

0,63

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

8 615

8,1

8

0,83

9 213

7,4

7,2

0,82

Helse Nordmøre og Romsdal HF

8 715

-4,9

-4,9

0,84

9 194

-6

-6

0,82

St. Olavs Hospital HF

11 897

6

6

1,14

12 910

4,1

4,1

1,15

Helse Nord Trøndelag HF

9 467

-4,2

-4,2

0,91

10 016

-4,8

-4,8

0,89

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

9 335

6,4

6,5

0,9

10 072

5,8

5,9

0,9

Nordlandssykehuset HF

9 850

2,4

2,2

0,95

10 679

0,4

0,2

0,95

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

12 662

4,5

3,7

1,22

13 481

4,5

3,7

1,2

Helse Finnmark HF

12 036

4,7

4,6

1,16

12 956

3,5

3,4

1,15

Totalt 4)

10 418

3,3

2,9

1

11 228

2,8

2,3

1

 

Datakilde: SINTEF, SSB og NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Tallene for 2007 er justert for prisstigning på 5,5 prosent basert på SSB sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.

2) Korrigert for effekt av endringer i registrering av dagrehabilitering og endringer i grupperingslogikk og relative kostnadsvekter, samt effekt av at Stavanger Universitetssykehus og Rehabiliteringstjenesten i Rogaland leverer pasientdata som en enhet.

3) Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |