Tabell 12.2
Antall DRG-poeng, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2008, samt endring fra 2007 til 2008. Helseforetak

Helseforetak

 

DRG-poeng 1)

Samlet antall opphold 2)

Indeks for pasient-sammensetning 3)

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Pst. endr. 2007-2008, korr 5)

Nivå 2008

Pst. endr. 2007-2008

Pst. endr. 2007-2008, korr 5)

Nivå 2008

Endr. 2007-2008

Endr. 2007-2008, korr 5)

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

45 825

4,3

4,6

67 598

4,1

5,7

0,68

0,00

-0,01

Akershus universitetssykehus HF

47 755

-2,3

-1,9

66 384

-2,0

0,2

0,72

0,00

-0,02

Sykehuset Asker og Bærum HF

22 767

2,5

2,7

28 387

2,0

3,6

0,80

0,00

-0,01

Aker universitetssykehus HF

28 120

6,7

7,9

36 726

4,9

12,5

0,77

0,01

-0,03

Ullevål universitetssykehus HF

86 494

4,2

4,3

101 650

1,9

2,7

0,85

0,02

0,01

Sunnaas sykehus HF

5 904

2,9

2,8

2 934

-22,1

-22,6

2,01

0,49

0,50

Sykehuset Innlandet HF

80 283

3,3

3,5

99 279

4,1

5,1

0,81

-0,01

-0,01

Rikshospitalet HF

91 377

-3,8

-2,5

86 919

-6,6

5,5

1,05

0,03

-0,09

Sykehuset Buskerud HF

34 401

3,7

3,7

44 294

5,9

5,9

0,78

-0,02

-0,02

Ringerike sykehus HF

12 594

-1,4

1,0

17 983

-4,8

9,9

0,70

0,02

-0,06

Blefjell sykehus HF

14 333

0,8

1,1

17 840

-0,2

2,1

0,80

0,01

-0,01

Sykehuset i Vestfold HF

42 190

0,7

1,6

55 832

-2,6

2,9

0,76

0,02

-0,01

Sykehuset Telemark HF

33 444

-0,8

-0,1

40 990

-14,0

-10,4

0,82

0,11

0,08

Sørlandet sykehus HF

56 117

-1,4

1,2

74 956

-12,9

1,5

0,75

0,09

0,00

Diakonhjemmets sykehus

14 166

-2,5

-2,5

12 804

-0,2

-0,2

1,11

-0,03

-0,03

Lovisenberg Diakonale Sykehus

14 154

5,0

5,6

18 504

2,4

6,4

0,76

0,02

-0,01

Martina Hansens Hospital

7 508

10,3

10,5

6 302

6,1

8,1

1,19

0,05

0,03

Betanien hospital

3 396

-4,7

-4,7

7 012

8,7

8,7

0,48

-0,07

-0,07

Revmatismesykehuset

1 697

1,7

2,1

2 052

-1,7

1,2

0,83

0,03

0,01

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

54 636

-5,9

-5,4

74 809

-2,5

0,4

0,73

-0,03

-0,05

Helse Fonna HF

28 665

-0,3

0,1

39 493

-2,0

0,3

0,73

0,01

0,00

Helse Bergen HF

92 962

5,8

6,1

103 358

3,6

6,0

0,90

0,02

0,00

Helse Førde HF

21 097

-1,4

-1,2

28 092

0,3

1,1

0,75

-0,01

-0,02

Haraldsplass Diakonale Sykehus

11 436

3,0

3,1

14 923

4,3

4,7

0,77

-0,01

-0,01

Haugesund san.for. revmatismesykehus

2 126

19,9

19,9

3 079

27,0

27,0

0,69

-0,04

-0,04

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

30 066

2,2

2,4

38 558

-0,6

0,7

0,78

0,02

0,01

Helse Nordmøre og Romsdal HF

22 269

3,1

3,1

29 443

5,1

5,1

0,76

-0,01

-0,01

St. Olavs Hospital HF

80 551

3,6

3,7

92 523

2,9

3,1

0,87

0,01

0,00

Helse Nord Trøndelag HF

25 019

6,2

6,2

33 877

8,3

8,3

0,74

-0,01

-0,02

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

13 592

2,6

2,5

20 647

2,0

1,2

0,66

0,00

0,01

Nordlandssykehuset HF

30 168

2,1

2,3

40 580

1,7

3,3

0,74

0,00

-0,01

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

54 039

2,5

3,5

62 328

-5,4

0,8

0,87

0,07

0,02

Helse Finnmark HF

11 032

2,5

2,6

15 625

0,4

0,9

0,71

0,01

0,01

Totalt 4)

1 120 185

1,5

2,1

1 385 781

-0,6

3,1

0,81

0,02

-0,01

 

Datakilde: NPR

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

1) Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt (ISF-vekt) i pasientdata for hver enhet/helseforetak.

2) Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).

3) Indeks for pasientsammensetning er forholdet mellom antall DRG-poeng og samlet antall opphold.

4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.

5) Endringstall eksklusive dagrehabiliteringsopphold.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link} 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |